CSR – ett hållbart företag

Allierade Vakt har en lång tradition av engagemang i de områden där vi är verksamma. Vi vara en delaktig och ansvarsfull samhällsaktör och bidrar därför med erfarenhet och resurser i olika sammanhang som främjar en hållbar utveckling. Verksamhet riktad mot barn ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vi vill aktivt bidra till att människor som av olika anledningar haft svårt att komma in i samhället får en möjlighet att göra det.

Vår definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Allierade Vakts strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi inte bara på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de områden vi är verksamma i.